fb
MacLife - serwis Apple serwis@maclife.pl +48 (22) 465-97-15 PLN, EUR, USD Cash, Credit Card Monday to Friday 08:00-20:00 Puławska 31 02-508 Warszawa Polska Motorowa 10B 04-035 Warszawa Polska Głogowska 58 60-738 Poznań Polska

Regulamin usług

Ostatnia aktualizacja: 1. 12. 2022r.

Ilekroć w treści regulaminu użyto następujących terminów, należy przez to rozumieć:

MacLife lub Serwis — MacLife Polska Sp. J. z siedzibą i adresem w Warszawie NIP 1132978861, MacLife Poznań Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Poznaniu NIP 7792436856

Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z odpłatnej pozagwarancyjnej usługi serwisowej świadczonej przez Serwis.

Regulamin — opracowany przez Serwis regulamin o charakterze ogólnych warunków umowy, określający zasady świadczenia pozagwarancyjnych usług serwisowych.

Karta serwisowa — zestawienie zawierające diagnozę sprzętu, zakres wykonanej usługi oraz listę wymienionych części w naprawionym urządzeniu.

Kod odbioru — unikalny, minimum pięcioznakowy alfanumeryczny ciąg znaków, którego podanie wraz z numerem naprawy pracownikowi MacLife skutkuje wydaniem pozostawionego sprzętu bez przeprowadzania dodatkowej weryfikacji Klienta przy pomocy dokumentu tożsamości lub „Potwierdzenia przyjęcia sprzętu”.

 • Usługi naprawy lub eksperty świadczone są na podstawie zlecenia udzielonego przez Klienta osobiście we wskazanych placówkach MacLife lub w formularzu wysyłkowego zgłoszenia do naprawy oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacji przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz akceptacji kosztorysu naprawy.
 • Serwis przyjmuje zasadę, iż Klientem jest podmiot widniejący w zgłoszeniu do naprawy lub nadawca przesyłki. Korespondencja i wymiana informacji o usłudze odbywa się wyłącznie z Klientem, którego dane widnieją na formularzu naprawy lub liście przewozowym. Zmiany danych Klient może dokonać jedynie za pośrednictwem panelu serwisowego.
 • W celu zawarcia umowy i wykonania usługi w zakresie naprawy lub ekspertyzy, MacLife wymaga udostępnienia danych osobowych Klienta podanych w zgłoszeniu do naprawy w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia tejże usługi.
 • Dane osobowe o których mowa w poprzednim punkcie będą przetwarzane przez Serwis zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przeprowadzenia naprawy lub ekspertyzy sprzętu. MacLife umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania. Administratorem bazy danych jest MacLife opisany na wstępie Regulaminu. Gdy Klient w trakcie świadczenia usługi nie poinformuje Serwisu o zmianie swoich danych, to komunikację MacLife na adres podany w zgłoszeniu do naprawy lub liście przewozowym uważa się za prowadzoną skutecznie.
 • Przed dostarczeniem sprzętu do Serwisu Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniami w transporcie oraz przed wilgocią. W trakcie przyjęcia urządzenia w MacLife prowadzona jest ocena stanu zabezpieczeń transportowych oraz weryfikowany jest stan urządzenia. Gdy opakowanie zewnętrzne zabezpieczające jest uszkodzone, sporządzany jest protokół odbioru przesyłki. Przy nieodpowiednim zabezpieczeniu na czas transportu, reklamacje dodatkowych uszkodzeń mechanicznych lub zawilgocenia sprzętu powstałe w transporcie mogą zostać oddalone, jeżeli brak odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu przesyłki przez nadawcę miał wpływ na powstałe uszkodzenia.
 • Adresem zwrotu urządzenia jest adres nadania przesyłki. Zmiana adresu do odesłania po wykonanej usłudze może być dokonana po wcześniejszym potwierdzeniu przez Serwis takiej możliwości przed zakończeniem świadczenia usługi.
 • Warunkiem wydania osobistego sprzętu, jest zwrot "Potwierdzenia przyjęcia sprzętu” oraz pokwitowanie odbioru lub podanie poprawnego Kodu odbioru wysłanego drogą elektroniczną na podany przy przyjęciu numer telefonu komórkowego/e-mail Klienta. W takim wypadku odbiór osobisty pozostawionego urządzenia uznaje się za dokonany.
 • Klient ponosi ryzyko związane z przekazaniem innym osobom treści wiadomości tekstowej wraz z Kodem odbioru. Uznaje się, że osoba która posługuje się prawidłowym Kodem odbioru jest umocowana przez Klienta do odbioru pozostawionego sprzętu w jego imieniu.
 • W przypadku dokonania odpłatnej naprawy, koszt usług kurierskich ponosi MacLife. W przeciwnym wypadku Klient obowiązany jest ponieść koszt transportu, który wynosi 17 zł brutto w jedną stronę. Wszelkie usługi dodatkowe tj. pobranie, doręczenie na sobotę lub w wyznaczonym przedziale czasowym są dodatkowo płatne.
 • Klient zobowiązany jest przed dostarczeniem lub wysłaniem sprzętu do Serwisu zabezpieczyć swoje dane przechowywane w urządzeniu poprzez wykonanie kopii zapasowej lub pisemnych zapisów wszelkich ważnych treści i danych, w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, gdyż w toku czynności serwisowych dane w urządzeniu mogą zostać usunięte. MacLife nie ponosi zatem odpowiedzialności za dane znajdujące się na dostarczanych nośnikach.
 • Po otrzymaniu urządzenia i zlecenia zgłoszenia do naprawy, Serwis przystępuje do diagnozy sprzętu i określenia przyczyn wadliwego działania urządzenia oraz przygotowuje kosztorys na wymianę niezbędnych części i naprawę lub ekspertyzę.
 • Kosztorys przedstawiany jest Klientowi drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail). Oferta zawarta w kosztorysie jest ważna przez okres 7 dni od dnia jej przesłania Klientowi. W przypadku braku odpowiedzi Klienta w tym terminie może być wymagane ponowne potwierdzenie wartości kosztorysu przez MacLife.
 • W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje kosztorysu lub nie przekaże odpowiedzi na kosztorys, urządzenie zostanie odesłane do Klienta na jego koszt na zasadach opisanych w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 14.
 • W przypadku, gdy Klient rezygnuje z naprawy odpłatnej, może podjąć decyzję o utylizacji urządzenia przez Serwis, co zwalnia go z konieczności poniesienia kosztów logistycznych i magazynowych.
 • Gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, zgodnie z art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi zlecającemu usługę, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 • W związku z przepisami dotyczącymi postępowania z zużytym sprzętem elektronicznym, wprowadzonymi ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), realizującymi postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.), posiadacz zużytego sprzętu jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Klient przyjmuje więc do wiadomości, że elementy wymontowane z naprawianego sprzętu elektronicznego, zawierające materiały niebezpieczne dla środowiska nie zostaną mu zwrócone, a przekazane organizacji posiadającej zezwolenia na zbieranie takich odpadów i ich bezpieczną utylizację.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie czynności serwisowych elementów lutowanych, mimo dokładania staranności w prowadzeniu naprawy, może dojść do ich uszkodzenia i w rezultacie okazać się, że uszkodzenie jest nienaprawialne. To uszkodzenie może wystąpić przy wymianie elementów lutowanych ze względu na specyfikę procesu lutowania. Przy wymianie elementów elektronicznych (np. BGA) możliwe jest uszkodzenie pól lutowniczych, co w rezultacie powoduje trwałe uszkodzenie sprzętu i brak możliwości naprawy. W sporadycznych przypadkach może nastąpić pogorszenie działania urządzenia lub jego całkowita niezdatność do użytkowania. Sytuacja taka może również nastąpić przy wymianie oprogramowania.
 • Serwis dokonuje diagnozy i naprawy usterki, uszkodzenia lub elementu wskazanego przez Klienta w zleceniu naprawy. Pozostałe mogą pozostać niezweryfikowane, choć MacLife podejmuje starania w celu przetestowania większości modułów urządzenia.
 • Serwis ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie firmom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu.
 • Podczas wykonywania usługi możliwe jest wykrycie przez Serwis dodatkowych uszkodzeń w sprzęcie, co może wymagać zmiany kosztorysu i propozycję nowej wyceny na wykonywaną usługę. Gdy Klient nie wyrazi zgody na dodatkowe koszty, MacLife zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wcześniej zaakceptowanego zlecenia, gdy realizacja poprzednio zaakceptowanej usługi, jest niemożliwa technicznie lub prowadzi do nieskutecznej naprawy bez zaakceptowania nowej wyceny, co nie zwalnia Klienta z poniesienia kosztów dodatkowych tj. wysokiego priorytetu, wysyłki itp.
 • W przypadku dostarczenia urządzenia, które uległo uszkodzeniu na skutek upadku, zalania, zamoczenia lub kontaktu z cieczą MacLife zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego urządzenia z objawami innymi niż w trakcie przyjmowania go do serwisu.
 • W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na naprawę tylko części uszkodzeń, które zostały wykryte i wskazane w przesłanym kosztorysie usługi, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia związane z uszkodzeniami, na których naprawę Klient nie wyraził zgody.
 • Reklamacje napraw wykonanych przez MacLife powinny być wnoszone niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Dalsze korzystanie z urządzeń pomimo wykrytych usterek może spowodować jego uszkodzenie za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 • Gwarancja na wymienione komponenty wskazane w Karcie serwisowej jest udzielana na okres jednego roku od daty zakończenia naprawy z zastrzeżeniem punktu 22 i 23. Wady fizyczne wymienionych części lub wadliwie wykonana usługa ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie krótkim terminie. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych częściach.
 • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu, mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady, uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub urządzenia zewnętrzne, uszkodzenia powstałe na skutek samowolnych napraw i przeróbek dokonanych przez Klienta lub osoby nieupoważnione, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia plomb gwarancyjnych, uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia takie jak: zarysowania, zabrudzenia, otarcia, wytarcia napisów, itp.
 • Pracownicy MacLife są upoważnieni do oceny przyczyn wad produktu lub wykonanej usługi.
 • Uprawnienia z gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami wykonanej usługi.
 • Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres przebywania urządzenia w Serwisie.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Odpowiedzialność z tytuły rękojmi dla Klientów, którzy nie są konsumentami zgodnie z ustawą o prawach konsumenta jest wyłączona.
 • Jeżeli urządzenie nie zostanie odebrane w terminie 30 dni od daty zakończenia naprawy, MacLife jest uprawnione do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko klienta. Opłata za przechowanie wynosi 2 PLN brutto za każdy dzień przechowania. Serwis nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku nieużywania sprzętu, w szczególności niedziałające, napuchnięte baterie.
 • W sytuacji, gdy koszty magazynowania sprzętu przewyższą rynkową wartość urządzenia określoną za pośrednictwem firmy mBazaar Sp. z o.o. przedmiot naprawy może zostać bezpłatnie zutylizowany, z zastrzeżeniem pkt. 14.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy polskiego prawa.